Feminist hareketin

Feminist hareket, kadınların beden­lerini gönüllerince kullanma hakkını temel alarak, çocuk aldırma ve kısır­laştırmanın yasallığı ve özgürlüğü, ayrıca kadınların hedef olduğu ırza geçme, cinsel eziyetler ve her türden saldırganlık biçimlerinin engellen­mesi için çeşitli kampanyalar açılma­sını sağlamış, bilinçlenmiş topluluklar, tasarıları ... Feminist hareketin önemli bir kısmı Kemalizm ve Misak-i Milli yanlısı olup, Mustafa Kemal’e vefa borcu hissettiği içindir ki, Türk devletinin sömürgeci ve ırkçı karakteriyle barışıktır. Daha doğrusu, Türkiye’deki feminist hareketin önemli bir kesimi önce Türk, sonra feministtir. Bu feminist hareketin değişen pratiğine denk düşmedi. Çünkü Batı'dan başlayan, endüstriyel kapitalist toplumlardan başlayan feminist hareket giderek dünyaya yayıldıkça farklı kadınlıkların, farklı ezilme biçimlerinin, öte yandan da erkek egemenliğiyle işbirliği yapan başka kadınlıkların olduğunu gördük. Bağımsız feminist hareketin örgütlenmesi ise; YAZKO (Yazarlar Kooperatifi) çevresinde sistemli bir şekilde toplanmaya başlayan kadınların çabasıyla oldu. Aynı dönemde ODTÜ çevresinde de kadınlar sistematik olarak “Perşembe Grubu” adıyla toplanmaya başladı. (Özdemir, 2016) Çankırı ilinde bir yargıcın, bir kadının ... TÜRKİYE’DE FEMİNİST HAREKETİN ÇALIŞMA KONULARI. 1990’larda akademide tartışılan konulara örnek olarak, siyaset, istihdam, eğitim, medya ve şiddet, kadın tarihinin haritalandırılması ve göç gibi konular verilebilir.---Yeni Toplumsal Hareketler. Günümüzdeki feminist hareketin geniş kesimleri, siyasi görülerini üniversite ortamında bulageldi; öyle ki kadınların birçoğunun işçi ve bu nedenle de sınıf mücadelesi için merkezi bir konumda olduğu gerçeğine çoğu zaman kördürler. Feminist hareketin etkisiyle sanat alanında feminist yaklaşımlar 1960’lı yılların sonlarında feminist hareketin ilk ortaya çıktığı Amerika’da başlar. Oradan Avrupa ve diğer ülkelere yayılır. Feminist hareketin sanat alanındaki etkileri yalnızca sanatçıların temsil biçimleri, üretim süreçlerin de Feminist hareketin “birinci dalga”sından, yani 19. yüzyıl/20. yüzyıl dönümünün Aydınlanmacı Liberal Feminizm ve Kültürel Feminizm’inden, 1960’lar sonrasındaki “ikinci dalga”nın Radikal Feminizm’ine, Yeni Feminist Ahlâkî Bakışa uzanan tarihin kapsamlı bir değerlendirmesini buluyoruz kitapta. Feminist hareketin temel hümanist felsefesi köklerini Avrupa ta­rihinde “Aydınlanma” olarak bilinen dönemin serbestlikçi, eşitlikçi ve reformcu fikirlerinde bulur. Bu dönemde bireycilik ve öz-değer (.self- worth) Batı felsefesinin temeli oldu ve kişinin Tanrı’ya karşı olan gö­revleri şuuru ve ahiret hayatı bilincinin ... Feminist hareketin mücadele zemininin temelini oluşturur kimlik. ‘’Kadın’’ kavramını, toplumsal olgulardan soyutlayarak, cinsiyet(sex) özelinde belirlenen farklılıklara indirgeyen, bu doğrultuda cinsiyet eşitsizliklerine biyolojik temelde argümanlar üretmeye ve bu eşitsizlikleri meşrulaştırmaya çalışan ataerkil bakışa karşı çıkarlar.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Feminist Kitap Önerileri

2020.05.19 11:26 bigoodycom Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Feminist Kitap Önerileri

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Feminist Kitap Önerileri
Feminist teori ve kadın hareketine dair farklı perspektiflerin bulunduğu, Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden yazarların bir arada olduğu seçkide 22 kitap yer alıyor.
https://preview.redd.it/yk64n6t6xoz41.jpg?width=696&format=pjpg&auto=webp&s=1e683ee940100a48300db5275d3763018d25fe59
submitted by bigoodycom to u/bigoodycom [link] [comments]


2020.02.29 15:33 dilivdik123 Günümüzde Feminizm gerekli mi?

Feminizm cinsiyetlerin eşitliğini savunan bir görüş olarak ortaya çıktı ama günümüzde erkek düşmanlığı olarak biliniyor. Bunun sebebi ise feministlerin gerçekten de erkek düşmanlığı yaparak bunu dışarıya feminizm olarak göstermesi. Feminizmin çıktığı zamanlarda kadına değer verilmiyordu. Toplumun her alanında erkekler üstünken kadınlar eziliyordu. Kadınların meslek sahibi olması hor görülüyor , sadece anne olabilecekleri düşünülüyordu fakat yıllar içinde bu algı değişti. Kadınlar meslek sahibi olabiliyor artık hatta artık olmaması bizlere garip geliyor. Hâlâ kadına şiddet ve tecavüz olayları devam etse de kadın hakları örgütlerinin ve feministlerin bu konuda bir şey yapamadığını ve hatta insanları kışkırtarak işleri daha kötü hale getirdiklerini düşünüyorum. Tabi ki amacına uygun davranan düzgün feministler de var ama artık feminizmin çoğunluğu erkeklerden nefret eden kızlar topluluğuna dönüştü ve koca koca insanların toplum içinde ilkokula giden küçük çocuklar gibi davranmasına yol açıyor. Bana göre feminizm toplum içinde eziklenen kadınların kendilerini daha rahat hissetmek ve yaşadığı eziklenmeden kurtulmak için başvurduğu bir müessese oldu. Kadın hakları önemli tabi ve şiddet , tecavüz sorunları da var ama bunları erkek-kadın ayırmadan hep birlikte çözmeliyiz. Yasalarla , yeniliklerle , cezalarla çözmeliyiz. Suçu erkeğe - kadına değil bu sorunları çözmeyen ve işlerin bu noktaya gelmesine sebep olan insanlarda aramalıyız. Yani cinsiyet ayırmadan hepimiz kendimize çeki düzen vermeliyiz ve tabi devlet de. Bu arada bu "kanser" feminist kitlesine karşı türeyen Anti-Feminist kitlesi de zaten ne olduğu belli olan insanlara karşı bir cadı avı furyası başlatarak, onların daha da güçlü olmasını sağladı. Hem feministler hem de anti -feministler amaçlarından saptı ve ideolojiden çok toplumda kaos ortamı oluşturan ciddi bir ayrılık hareketine dönüştü.
Bunlara dayanarak Feminizmin artık gerekli bir ideoloji olmadığını, bir şekilde bitmesi/bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Siz ne düşünüyorsunuz?
submitted by dilivdik123 to ToplumsalTartishma [link] [comments]


Feminizm ve 8 Mart Kadınlar Günü Üzerine Erkek feminist olabilir mi? Kadınlar ölüyor 'birileri' ise göz yumuyor! Bandista'dan Kadınlara Şarkılar'Olur/ Olmaz' bandSista / sokak meydan gece / olur olmaz

Modern Feminist Hareket İlim Cephesi

  1. Feminizm ve 8 Mart Kadınlar Günü Üzerine
  2. Erkek feminist olabilir mi?
  3. Kadınlar ölüyor 'birileri' ise göz yumuyor!
  4. Bandista'dan Kadınlara Şarkılar'Olur/ Olmaz'
  5. bandSista / sokak meydan gece / olur olmaz

Feminist hareketin kadına özel bir alan olmasının önemli olduğu fakat erkeklerin de bu harekete destek vermelerinin sistemin yanlışlarını değiştirmek adına gerekli olduğu söylendi. Türkiye'deki feminist hareketin 90'ların sonunda ürettiği bir slogandan yola çıkan bu şarkı gündelik olana yerleşmiş erkek egemenliğe, cinsiyetçiliğe ve dayattığı 'ev işi'ne ... Feminist hareketin mensuplarının bazı hatalı yaklaşımlarını eleştirdiğim, yaklaşık on yedi dakikalık bir konuşma. http://www.ertangil.com. Dolayısıyla bu yaklaşım feminist hareketin biriktirdiklerine çok yakın şeyler söylüyor. Bu yaklaşımın yanı sıra, erkek şiddetinin, kadın cinayetlerinin, tacizin ve tecavüzün bu ... Türkiye feminizminin sloganından: Olur/ Olmaz Olur Olmaz'ın ise söz ve bestesi Bandsista'ya ait; 'Türkiye'deki feminist hareketin 90'ların sonunda ürettiği bir slogandan yola çıkan bu ...